Hasumi Yoshioka được đụ nhau đã đời

Hasumi Yoshioka được đụ nhau đã đời. Trước khi họ ở vào giai đoạn mà bất kỳ lợi ích. Nào có thể xảy ra bằng cách tham chiến. Anh ta chỉ đơn giản là rút lui, trừng phạt những bên đã thất bại anh ta, bắt đầu là kế hoạch mới. Thế giới biết chúng tôi là nguồn cung cấp bạc sao, cả vũ khí và áo giáp. Điều mà thế giới thực sự không biết đó là do liên minh của chúng ta với những người lùn và yêu tinh. Những liên minh đó mất nhiều thế kỷ để phát triển. Không ai tấn công vương quốc của chúng ta nhiều khả năng sẽ đạt được liên minh với một trong hai bên. Chúng ta đã xây dựng được. Trọn vẹn mười ngày xây dựng phép thuật căng thẳng.